DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY
Družstevná únia Slovenskej republiky je dobrovoľné záujmové združenie družstevných zväzov založené za účelom spoločnej ochrany ich záujmov. Je členskou organizáciou Medzinárodného družstevného zväzu ICA a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli.
viac o DUSR

AKTUALITY A NOVINKY

220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča

Družstevná únia SR bola spoluorganizátorom slávnostného podujatia pri príležitosti 220. výročia narodenia Samuela Jurkoviča, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. februára 2016 v rodisku zakladateľa prvého družstva na slovensku v Brezovej pod Bradlom.
viac informácií >>

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Dňa 14.mája 2015 usporiadala Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚ SR) v Bratislave konferenciu s názvom Samuel Jurkovič - 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku.
viac informácií >>

Online platforma „Rozvoj družstiev“ je aktívna

15. mája 2014 bola spustená nová online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete.
viac informácií >>

Manifest Cooperatives Europe

Družstevné politické priority pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu Cooperatives Europe vytvárajú rozmanitú ekonomiku, pomáhajú zakladať nové družstevné spoločnosti a vytvárajú nové pracovné príležitosti.
viac informácií >>

ZOZNAM PODUJATÍ

Domáce

5. júna 2019

XXVIII. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR
Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

22. - 25. augusta 2019

26. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO


Zahraničné

6. - 7. júna 2019

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Štrasburg, Francúzsko
viac informácií >>

14. - 17. októbra 2019

Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu,
Kigali, Rwanda
viac informácií >>

Príhovor predsedu Predstavenstva DÚ SR, Ing. Vojtecha Molnára

Ing. Vojtech Molnár Vážené dámy, vážení páni,

Družstevná únia Slovenskej republiky v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho založenia, pretože vznikla súčasne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Od založenia prvého družstva na európskom kontinente a prvého úverového družstva na svete vôbec je to dokonca už dlhých 174 rokov. Táto skutočnosť je o to dôležitejšia, že miestom vzniku úverového družstva  bola malá obec na Záhorí – Sobotište, kde miestny učiteľ Samuel Jurkovič dňa 9. februára 1845 založil úverné družstvo na podobných princípoch a úplne nezávisle od družstva tkáčov, ktoré vzniklo s trojmesačným predstihom v Rochdale, v strednom Anglicku. Od tejto chvíle prekonávalo družstevné hnutie rôzne obdobia, úspechy, prekážky i pády. Čo je však podstatné, družstevná forma podnikania sa zachovala do dnešných dní a po celom svete vznikajú a fungujú nové formy družstiev, sociálne, zdravotné a pod. Tu je dôležité pripomenúť skutočnosť, že aj Slovenské národné divadlo vzniklo ako družstvo.

V podmienkach Slovenska má dlhoročnú tradíciu družstevná forma podnikania v oblasti spotrebného, výrobného, poľnohospodárskeho a bytového družstevníctva. Jednotlivé družstevné zväzy sú združené v Družstevnej únii Slovenskej republiky, ktorá  zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k vládnym a samosprávnym inštitúciám na domácej úrovni, ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci členstva v Medzinárodnom družstevnom zväze a v Cooperatives Europe.

Na Valnom zhromaždení Družstevnej únie SR v júni 2018 bola hodnotená činnosť Družstevnej únie  SR za predchádzajúce obdobie. Môžeme konštatovať, že rok 2017 bol rokom konsolidovaným, v ktorom sa v plnej miere prejavili prijaté opatrenia z predchádzajúcich rokov a Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR mohlo  konštatovať, že dosiahnuté výsledky potvrdzujú správnosť vykonaných zmien. Realizované opatrenia prispeli k posilneniu postavenia Družstevnej únie a tiež k propagácii družstevnej formy podnikania širokej verejnosti.

Rok 2018 je pre Družstevnú úniu jubilejným rokom. Preto je dôležité, aby jej všetky členské organizácie využili  na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, všetky možnosti a prostriedky na prezentovanie a propagáciu družstevnej formy podnikania a zvýraznenie stále platných hodnôt a princípov družstevného hnutia.

V dňoch 16. – 19. 8. 2018 sa uskutoční 45. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, súčasťou ktorej je plánovaná družstevná kontraktačno – predajná výstava COOPEXPO. V poradí už 25. ročník družstevnej výstavy je potrebné využiť na prezentáciu činnosti produktov a výrobkov pochádzajúcich z družstevných podnikov tak, aby sme právom mohli spoločne konštatovať, že predstavujeme model podnikania, ktorý má svoje opodstatnenie a významné zastúpenie aj v ekonomicko-spoločenskej štruktúre Slovenska.

V rámci bežnej každodennej činnosti je potrebné klásť dôraz na riešenie operatívnych úloh vychádzajúcich z potrieb a nárokov jednotlivých členských organizácií Družstevnej únie SR.  Predstavenstvo Družstevnej únie SR vynaloží úsilie  tak, aby existencia Družstevnej únie SR prinášala svojim členom požadovaný efekt pri maximálnom využití jej ekonomického a personálneho  potenciálu aj v nasledujúcom období. 

Naplnenie tohto cieľa je o to zložitejšie, že jednotlivé členské organizácie sú ekonomicky samostatne činnými subjektmi so špecifickými podmienkami. Predstavenstvo Družstevnej únie SR musí brať na zreteľ individuálne záujmy a potreby svojich členov tak, aby  nepresadzovalo záujmy, ktoré by nejakým spôsobom mohli poškodiť  ich vlastné záujmy navzájom.

Potrebné je prezentovať naše výsledky a našu životaschopnosť aj na  medzinárodnej úrovni zapájaním sa do činnosti a aktivít v rámci najvyšších orgánov Medzinárodného družstevného zväzu a Cooperatives Europe, prípadne zvážiť účasť na medzinárodných projektoch. Družstevná únia SR  bude naďalej udržiavať  a rozvíjať historicky dobré kontakty s okolitými národnými družstevnými zoskupeniami. 

Vážené dámy, vážení páni, milí družstevní priatelia, na splnenie stanovených úloh a cieľov budeme potrebovať veľa síl, porozumenia a odvahy. Zaželajme si preto, pevné zdravie, aby sme mohli aj o rok konštatovať, že uplynulý rok bol pre družstevné hnutie na Slovensku rokom úspešným.


Ing. Vojtech Molnár
predseda Predstavenstva
Družstevnej únie SR

Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok